ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ


ODTÜ'de Araştırma Yönetimi

ODTÜ’de araştırma ile ilgilenen birimlerin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:

ODTÜ'de Araştırma Yönetimi

ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ: Üniversitemizin araştırma stratejilerinin belirlenmesini ve yürütülmesini ve Üniversitemizdeki araştırma faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar.

PROJE DESTEK OFİSİ: Üniversite genelinde, başta AB Çerçeve Programları (H2020, 7.ÇP vb.) ve TÜBİTAK projeleri olmak üzere, bütün ulusal ile uluslararası dış destekli araştırma-geliştirme kaynaklarına erişim ve yönetim sürecine destek olur.

PROJE GELİŞTİRME OFİSİ: Üniversitemizin belirlenen önceliklerine hizmet edecek girişimlerin ve platformların geliştirilmesi ve yürütülmesinin sağlandığı birimdir. Kalkınma Bakanlığı proje destekleri, BAP-1 Rektörlük Araştırma Projeleri ile Araştırmacı Yetiştirme Programları da (SAYP ve MİGEP) bu birimce yürütülmektedir.

PROJE YÖNETİM OFİSİ: Üniversitemizin geliştirdiği lisansüstü eğitim ile araştırma-geliştirme faaliyetlerini bütünleştirme ve ülkemizin araştırmacı kapasitesine katkıda bulunma amaçlarını güden projeleri yürütmektedir. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü birimdir.

MERKEZLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ: Bu birimde araştırma ve uygulama merkezlerinin koordinasyonu sağlanmaktadır.

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ: Üniversitemizde yürütülen tüm araştırma-geliştirme projelerinin bütçe ve personel işlemlerinin yürütüldüğü birimdir. Ayrıca, üniversitemiz araştırma bütçesinden desteklenen BAP proje ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu da bu birim yerine getirmektedir.

 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ: Görev kapsamı üniversite-sanayi işbirliği, akademik buluşların tescillenmesi, ticarileştirilmesi ve FSMH konularında sözleşme yönetimi desteği verilmesidir. Üniversitemizde üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından, şirket kurulmasına kadar hem finansal hem de yönetimsel tüm süreçlerin organize edildiği birimdir.

 

TEKNOKENT PROJE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK OFİSİ: ODTÜ Teknokent bünyesinde üniversitemiz araştırmacılarının, başta AB Çerçeve Programları olmak üzere, tüm uluslararası ve ulusal dış destekli araştırma-geliştirme projelerinden bilimsel çalışmalarına odaklanarak faydalanabilmeleri amacıyla gerekli desteği ve danışmanlık hizmetlerini sağlayan birimdir.

 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ: Üniversite araştırmacılarının DSİM kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin (projeler, danışmanlık, eğitim ve deney hizmetleri) yürütüldüğü birimdir. DSİM bünyesinde yürütülen proje ve faaliyetlerin araştırma-geliştirme, tasarım ve yenilik içeriğini değerlendirmek için kullanılan kriterler ve bu kriterler ışığında proje başvuruları DSİM Komisyonunca değerlendirilir.

 

ARAŞTIRMA POLİTİKALARI KOMİSYONU: Üniversitenin araştırma stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesi, ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında revize edilmesine yönelik öneriler sunulması ve üniversite araştırma faaliyetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin izlenmesi süreçlerine danışmanlık veren bir yapıdır.